8
تشکر

تشخیص دستگاه کاربر در PHP

Mobile detect

Mobile detect

حتما برای شما اتفاق افتاده است که لازم باشد نوع دستگاه کاربر را در سمت سرور بدانید و طبق آن به کاربر, سرویس مناسب را ارائه دهید. در این مطلب با کتابخانه  mobile detect آشنا میشویم.

توسط این کتابخانه که به زبان PHP نوشته شده است میتوانید نوع دستگاه کاربر را تشخیص دهید.

یک نمونه ساده از نحوه تشخیص نوع دستگاه کاربر در زیر آمده است:

include 'Mobile_Detect.php';
$detect = new Mobile_Detect();
 
// Check for any mobile device.
if ($detect->isMobile())
 
// Check for any tablet.
if($detect->isTablet())
 
// 3. Check for any mobile device, excluding tablets.
if ($detect->isMobile() && !$detect->isTablet())

البته بهتر است اگر پروژه ای با این کتابخانه میخواهید درست کنید ابتدا از درصد تشخیص آن مطلع شوید. میتوانید کتابخانه را از سایت mobile detect دانلود کنید.

 


نظرات این مطلب بسته است.